Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Ree ontwerpt BV
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ree ontwerpt BV een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Ree ontwerpt BV een offerte uitbrengt.

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING
01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

02. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Dit wel na schriftelijke aanzegging. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

03. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

04. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus verstrekt, dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers/ontwerpbureaus het gaat.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
05. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang.

06. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend te worden gemaakt aan de opdrachtnemer.

07. Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover.

08. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

09. De tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

10. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT
11. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer.

12. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

GEBRUIK EN LICENTIE
14. In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met de opdrachtnemer. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

15. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.

16. In principe heeft de opdrachtnemer de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN
17. Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

18. Wanneer de opdrachtnemer meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijke door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

BETALING
19. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro exclusief BTW.

20. De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

21. Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan de opdrachtnemer niet nakomt heeft de opdrachtnemer het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. De opdrachtnemer mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN VAN DE OPDRACHT
22. Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van de opdrachtnemer verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.

23. Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft de opdrachtnemer het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

24. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

25. Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. De opdrachtnemer zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID
26. De opdrachtnemer bewaart, gebuikt, be- en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

27. Bij beschadiging of tenietgaan van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

28. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

29. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

30. Voor zover de opdrachtnemer verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

31. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door de opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde diensten.?Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

INSPECTIE EN KLACHTEN
32. Opdrachtgever is verplicht de door de opdrachtnemer geleverde opmaak-,druk-,of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige)retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

OVERIGE BEPALINGEN
33. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

34. Op deze voorwaarden, de overeenkomst die de opdrachtnemer sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.